คู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) – 258MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) – 258MB

ภายในคู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. วงเงินของเงินทดรองราชการ
  • สร้างรายการวงเงินทดรองราชการ
   • วงเงินทดรองราชการประจำสำนักงาน
  • การสร้างวงเงินทดรองราชการกรณีพิเศษ
  • การสร้างวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  • วงเงินทดรองราชการค่าใช้จ่ายของส่วนราชการในต่างประเทศ
   • การสร้างวงเงินทดรองราชการค่าใช้จ่ายของส่วนราชการในต่างประเทศ
  • แก้ไขรายการวงเงินของเงินทดรอง
  • แสดงรายการวงเงินของเงินทดรอง
  • ระงับรายการวงเงินของเงินทดรอง
  • อนุมัติรายการวงเงินของเงินทดรอง
 2. วงเงินทดรองราชการตามระเบียบ/ขยาย
  • สร้างวงเงินของเงินทดรองราชการตามระเบียบ/ขยาย
  • ระงับวงเงินทดรองราชการตามระเบียบ/ขยาย
  • เปลี่ยนแปลงวงเงินทดรองราชการตามระเบียบ/ขยาย
 3. การบันทึก และปรับปรุงรายการบัญชี
  • การปรับปรุงรายการทางบัญชี
   • การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
   • การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
   • ปรับปรุงรหัสบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวกับเงินสดไม่ถูกต้อง
   • การบันทึกรายการปรับปรุงรายการทางบัญชี (บช01-2)
  • การบันทึกรายการนําฝากเงินและถอนเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
   • การบันทึกรายการนําเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
   • การบันทึกรายการถอนเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
  • การบันทึกรายการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
   • การบันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
   • การบันทึกรายการจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์
  • การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง
   • บันทึกปรับปรุงจากสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
   • บันทึกปรับปรุงจากค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์
   • กรณีบันทึกปรับปรุงหมวดพัสดุ
  • การบันทึกรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
  • การบันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนําส่ง
  • การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่ง
   • การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน
   • การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
   • บันทึกเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดิน
   • การบันทึกเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดินข้ามปี
   • การบันทึกเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดินปีก่อน
   • การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็นเงินฝากคลัง (สถานศึกษา)
   • การบันทึกเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดินข้ามปี (ประเภทเอกสาร M5)
   • การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็นเงินฝากคลัง
   • การบันทึกเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังที่บันทึกเป็นบัญชีหนี้สินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
  • การบันทึกรายการโอนขายบิล
   • การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม – โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
   • การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม ที่เกิดจากการรับเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ
   • การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม ที่เกิดจากการโอนหนี้สิน
   • การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม -โอนหนี้สิน
   • การบันทึกโอนขายบิลเงินฝากคลังจากทุนหมุนเวียนให้ส่วนราชการ
   • การบันทึกโอนขายบิลเงินฝากคลังจากส่วนราชการให้ทุนหมุนเวียน (ไม่ทราบประเภทเงิน)
   • การบันทึกโอนขายบิลเงินฝากคลังจากส่วนราชการให้ทุนหมุนเวียน (ประเภทรายได้)
  • การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย และปรับปรุงเงินฝากคลัง
   • การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย
   • การบันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
   • การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน
   • การบันทึกรายการผลักส่งไม่รับตัวเงิน
  • การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง
   • กรณีการปรับปรุง 1 : บัญชีเงินสดในงบทดลองติดลบ เนื่องจากบันทึกข้อมูลนําส่งเงินซ้ำ
   • กรณีการปรับปรุง 2 : การปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังที่ถูกหักจากรายการขอเบิกไม่ครบถ้วน
   • กรณีการปรับปรุง 3 : กรณีโอนเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่าย (หน่วยงานเดียวกัน )
   • กรณีการปรับปรุง 4 : บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ในงบทดลองมียอดสูงกว่าข้อเท็จจริง
  • การบันทึกรายการปรับปรุงหมวดพัสดุที่ผิด
  • การบันทึกรายการโอนสินทรัพย์ Interface
   • การบันทึกโอนสินทรัพย์ Interface ภายในกรม
   • การบันทึกโอนสินทรัพย์ Interface ข้ามกรม
  • การบันทึกรายการโอนวัสดุคงคลัง
  • การบันทึกรายการรับย้ายจ่ายย้าย
   • การบันทึกรายการจ่ายย้ายเงินคงคลัง
   • การบันทึกรายการรับย้ายเงินคงคลัง
   • การบันทึกรายการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์เงินคงคลัง
   • การบันทึกรายการเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์เป็นเงินคงคลัง
   • การบันทึกรายการโอนเงินให้ลูกค้ารายใหญ่
  • การบันทึกรายการเงินทดรองราชการ
   • การบันทึกรายการลดยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการ
   • การบันทึกแบ่งสรรเงินทดรองราชการ
  • การนําเข้างบทดลอง
   • การนําเข้าข้อมูลงบทดลองสำหรับหน่วยงานอิสระ และองค์การมหาชน
   • การนําเข้าข้อมูลงบทดลองสำหรับหน่วยงานต่างประเทศ
   • การนําเข้าข้อมูลงบทดลองสำหรับโรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. ที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย
   • การนําเข้าข้อมูลงบทดลองสำหรับเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ
  • การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีบัตรภาษี
   • บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีบัตรภาษี
   • บันทึกประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการออกบัตรภาษี
  • การสร้าง/เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อธนาคารย่อย (Bank Book)
  • การบันทึกรายการเอกสารยกยอด
  • การค้นหาเอกสารและการกลับรายการเอกสาร
  • การบันทึกรายการปรับปรุง เพิ่ม/ลด เงินทดรองจ่าย และรับจากโครงการเงินกู้
  • การบันทึกรายการโอนข้อมูลบัญชี กรณีปิดหน่วยเบิกจ่าย
   • การบันทึกรายการโอนข้อมูลบัญชีภายในกรม กรณีปิดหน่วยเบิกจ่าย
  • การบันทึกรายการจ่ายตรงเงินกู้
  • การบันทึกเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณชดใช้เงินคงคลัง
   • สำนักงานเลขานุการกรม (รหัสหน่วยงาน 03004) บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรายได้ค้างรับค้างจ่าย
   • สำนักงานเลขานุการกรม (รหัสหน่วยงาน 03004) บันทึกรายการเพื่อใช้งบประมาณชดใช้เงินคงคลัง บันทึกปรับปรุง ในรหัสหน่วยงาน 03004 และ 99999
   • สำนักงานเลขานุการกรม (รหัสหน่วยงาน 03004) บันทึก T/E
ปิดเมนู