คู่มือปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) – 41MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) – 41MB

ภายในคู่มือปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ภาพรวมการบันทึกรายการระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร
 2. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
  • การสร้างสินทรัพย์หลัก (สท.01)
  • การสร้างสินทรัพย์ย่อย (สท.11)
  • การค้นหาหมวดสินทรัพย์
  • การค้นหาหน่วยนับ
 3. การค้นหาข้อมูลหลักของสินทรัพย์ (สท.03)
  • การค้นหาสินทรัพย์หลัก
  • การค้นหาสินทรัพย์ย่อย
 4. การแก้ไขข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท.02)
  • การแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์หลัก
  • การแก้ไขสินทรัพย์ย่อย
 5. การบล็อค/ปลดบล็อคสินทรัพย์ (สท.25)
  • การบล็อคสินทรัพย์หลักหรือสินทรัพย์ย่อย
  • การปลดบล็อคสินทรัพย์หลักหรือสินทรัพย์ย่อย
 6. การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)
  • การบันทึกผ่านรายการตัวยการหักล้าง (สร้างเอกสาร)
   • การหักล้างเป็นสินทรัพย์รายตัวทั้งจำนวน
   • การหักล้างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน
   • การหักล้างบางส่วนเป็นสินทรัพย์รายตัวและบางส่วนเป็นค่าใช้จ่าย..
   • การผ่านรายการด้วยการหักล้าง
  • การค้นหาเอกสาร
 7. การกำหนดกฎกระจายการโอน (สท.14)
 8. การชำระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (สท.15)
  • การบันทึกชำระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (สร้างเอกสาร)
  • การค้นหาเอกสาร
 9. การบันทึกสินทรัพย์รับบริจาค (สท.16)
  • การบันทึกรับสินทรัพย์บริจาค (สร้างเอกสาร)
  • การค้นหาเอกสาร
 10. การบันทึกรับสินทรัพย์จากการโอนภายในหน่วยงาน (สท.17)
  • การบันทึกรับสินทรัพย์จากการโอนภายในหน่วยงาน (สร้างเอกสาร)
  • การค้นหาเอกสาร
 11. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (สท.18)
  • การบันทึกตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (สร้างเอกสาร)
  • การค้นหาเอกสาร
 12. การบันทึกรับสินทรัพย์จากการสำรวจพบ (สท.23).
  • การบันทึกรับสินทรัพย์จากการสำรวจพบ (สร้างเอกสาร)..
  • การค้นหาเอกสาร
 13. เปลี่ยนแปลงเอกสารสินทรัพย์ (สท.24)
 14. การปรับมูลค่าสินทรัพย์ (สท.26)
  • การบันทึกปรับมูลค่าสินทรัพย์ (สร้างเอกสาร)
  • การค้นหาเอกสาร
 15. การกลับรายการเอกสารสินทรัพย์ (สท.19)
 16. การกลับรายการของการชำระบัญชี AUC (สท.20)
 17. รีเซ็ตรายการหักล้างใหม่ (สท.21)
 18. การประมวลผลค่าเสื่อมราคา (สท.22)
ปิดเมนู