คู่มือปฏิบัติงานระบบเบิกจ่าย (AP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือปฏิบัติงานระบบเบิกจ่าย (AP) – 87MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบเบิกจ่าย (AP) – 87MB

ภายในคู่มือปฏิบัติงานระบบเบิกจ่าย (AP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. การขอเบิกเงินสำหรับโครงการเงินกู้
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
   • เงินโครงการเงินกู้ฯ (ประเภทเอกสาร KR)
   • เงินโครงการเงินกู้ (ประเภทเอกสาร KR)
  • การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
   • เงินโครงการเงินกู้ฯ (ประเภทเอกสาร KS)
  • รายการเบิกจ่ายเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
   • การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก
   • การบันทึกรายการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน
   • การบันทึกรายการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เป็นเงินจ่ายให้ยืม
 2. การบันทึกรายการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KL)
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KM)
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KN)
 3.  การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KE)
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KF)
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KI)
 4. การบันทึกรายการขอเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KO)
  • การขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน (กรณีไม่ผ่านระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)
   • การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KO)
 5. การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม
  • เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)
  • เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร K1)
  • เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)
 6. การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน
  • ประเภทอุดหนุนทั่วไป (ประเภทเอกสาร KB) กรณีที่ทราบค่าใช้จ่ายจริงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งเบิก
  • ประเภทอุดหนุนทั่วไปกรณีที่ยังไม่ทราบเกิดค่าใช้จ่าย
  • ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประเภทเอกสาร K8)
 7. การบันทึกรายการขอเบิกเงินทดรองราชการ (ประเภทเอกสาร K2)
 8. การอนุมัติเอกสารขอเบิก
  • การอนุมัติเอกสารขอเบิก (เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก “0” เป็น “A”)
  • การอนุมัติเอกสารขอเบิก (เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก “A” เป็น “B”)
  • การค้นหาข้อมูลการอนุมัติ
 9. การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
  • ประเภททั่วไป เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)
  • ประเภททั่วไปเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KB)
  • เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)
  • ประเภทส่งมอบไม่แน่นอนเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)
  • ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KB)
  • ประเภทส่งมอบไม่แน่นอนเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)
 10. การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KC)
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KD)
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KH)
 11. การบันทึกรายการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน
  • การบันทึกรายการเบิกเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KL)
  • การบันทึกรายการเบิกเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KN)
  • การบันทึกรายการเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KM)
 12. การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KE)
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี(ประเภทเอกสาร KF)
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KI)
ปิดเมนู