เอกสารประกอบคำบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง

2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

 • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)
 • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)

3. การค้นหา แก้ไข ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

 • การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามเลขที่เอกสาร
 • การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามเงื่อนไขอื่น
 • การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)
 • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.04)
 • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ยกยอดมาในปีงบประมาณใหม่ (สลาย PO)

4. การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

 • การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 • การยกเลิก การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 • การแสดงเอกสารยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 • การค้นหา เอกสารตรวจรับ

5. รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

 • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
 • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
 • รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ ตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
 • รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG
 • รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL
 • รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR
ปิดเมนู