เอกสารประกอบคำบรรยายระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมระบบ PDM โครงสร้างระบบและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากระบบ GFMIS-TR

2. การเข้าใช้งาน

3. ข้อมูลหลักในระบบ PDM

4. โครงสร้างข้อมูลสัญญา

5. การสร้างสัญญาวงเงิน

6. การสร้างสัญญา [สัญญาเบิกถอนไม่มีดอกเบี้ย (540)

7. สัญญาที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน (530)

8. สัญญามีดอกเบี้ย (550)

9. การอนุมัติสัญญา /การกลับรายการ / ยกเลิกสัญญา

10. การสร้างสัญญาเบิกถอนที่มีดอกเบี้ย Float (550)

11. การปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Adjustment)

12. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

13. การสร้างสัญญา SWAP (620)

14. การบันทึกบัญชี กรณีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

15. การใช้งานระบบรายงาน

16. การทดลองใช้งานระบบ

ปิดเมนู