เอกสารประกอบคำบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมระบบ MIS

2. Analytics Report คืออะไร, Analytics Report สามารถดูอะไรได้บ้าง

3. Dimension และ Measure คืออะไร

4. หน้าตาของ Analytics Report

  • List Available fields
  • Layout Panel
  • ส่วนตัวรายงาน [ตาราง/กราฟ]
  • ส่วนแทบเมนู

5. การเพิ่ม Dimension และ Measure

6. การเพิ่ม Dimension เข้าในส่วน Rows กับ Columns

7. การลด Dimension และ Measure

8. การค้นหาและเรียงลำดับ Dimension และ Measure ใน ‘ส่วนรายการที่สามารถเลือกได้

9. การสลับ Column ของ Dimension และ Measure

10. การ Reset Report

11. Filter คืออะไร , การเพิ่ม Filter ของ Dimension, การตั้งค่า Filter ของ Dimension ด้วย Select from a list (เลือกจากตัวเลือก) , การตั้งค่า Filter จากข้อมูลของ Dimension , การตั้งค่า Filter ข้อมูล Measure , การแก้ไขและลบ filter

12. การเรียงลำดับ (Sorting) ข้อมูล Dimension , การเรียงลำดับ (Sorting) ข้อมูล Measure

13. การแสดง Grand Total (ค่ารวมทั้งหมด)

14. การแสดง Subtotal (ค่ารวมย่อย) ของ Dimension

15. การ Freeze ส่วนหัว ของ Column และ ส่วนของ Dimension

16. การตั้งค่าทศนิยมของ Measure

17. การบันทึก Analytics Report – การเปิดใช้ Analytics Report

18. การ Export ข้อมูล

  • รูปแบบ PDF
  • รูปแบบ CSV
  • รูปแบบ Excel

19. ตัวอย่างรายงาน

20. แบบฝึกหัด

21. การใช้งาน Standard Report

22. การใช้งาน Dashboard

ปิดเมนู