เอกสารประกอบคำบรรยายระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท บช01

 • JV การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
 • JR การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
 • RE การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
 • PP การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
 • N3 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็น เงินรายได้แผ่นดิน
 • JM การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสด

2. บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย บช02

 • SW การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

3. บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ บช03

 • N1 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็น เงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน
 • SQ บันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง
 • RI โอนขายบิลภายในกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
 • RJ โอนขายบิลข้ามกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
 • RK โอนขายบิลภายในกรม-โอนหนี้สิน
 • RL โอนขายบิลข้ามกรม-โอนหนี้สิน บช.04

4. การค้นหาเอกสาร และการกลับรายการ

5. รายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

ปิดเมนู