เอกสารประกอบคำบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างรหัสในระบบงบประมาณ

 • รหัสหน่วยงาน
 • รหัสแหล่งของเงิน
 • รหัสงบประมาณ
 • รายการผูกพันงบประมาณ
 • รหัสกิจกรรมหลัก
 • รหัสกิจกรรมย่อย
 • รหัสหน่วยรับงบประมาณ
 • รายงานงบประมาณ

2. รายงานระบบบริหารงบประมาณ

 • รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46
 • รายงานสถานะการเบิกจ่ายระดับกองตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA47
 • รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA48
 • รายงานสถานการณ์เบิกจ่าย (ตามงวด) ตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA49
 • รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

3 . การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

 • การสร้างเอกสารสำรองเงิน สง01
 • การคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (LIST) สง02
 • การยกเลิกการคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (LIST Cancel) สง03
 • รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA60
 • รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ-มีข้อมูลสัญญา NFMA60CX
ปิดเมนู