เอกสารประกอบคำบรรยายระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร (FA) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร (FA) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมของระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

2. ข้อมูลหลักสินทรัพย์

 • การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท01)
 • การแก้ไขข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท02)
 • การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท01)
 • การแก้ไขข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท02)
 • การแสดง/ค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท03)
 • การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท11)
 • การแก้ไขข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท02)
 • การแสดง/ค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท03)

3. การได้มาของสินทรัพย์

 • ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท13)
 • การบันทึกสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ – การกำหนดกฎกระจายการโอน (สท14)
 • การบันทึกสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ – การชำระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (สท15)
 • การบันทึกสินทรัพย์รับบริจาค (สท16)
 • การบันทึกโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงาน (สท17)
 • การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (สท18)

4. การกลับรายการสินทรัพย์

 • กลับรายการเอกสารสินทรัพย์ (สท19)
 • กลับรายการการช าระบัญชี AuC (สท20)
 • รีเซ็ตรายการหักล้างใหม่ (สท21)

5. รายงานระบบสินทรัพย์ถาวร

 • รายงานเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ NFA_002
 • รายงานสินทรัพย์ที่ยังไม่ผ่านรายการ NFA_003
 • รายงานบันทึกรับสินทรัพย์ NFA_004
 • รายงานการโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงาน (เฉพาะได้มาในปีปัจจุบัน/ปีก่อน) NFA_006
 • รายงานการตัดจำหน่ายสินทรัพย์รวมการขาย/ไม่รวมการขาย NFA_008
 • รายงานสินทรัพย์คงเหลือ NFA_011
 • รายงานค่าเสื่อมราคาที่ผ่านรายการ NFA_012
ปิดเมนู