เอกสารประกอบคำบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมระบบเบิกจ่าย

2. การเบิกเงิน

 • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ขบ01)
 • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) (ขบ01)
 • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO / เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)
 • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ01)
 • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ขบ11)
 • การเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน / เงินงบประมาณ (ขบ02)
 • การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน /ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ขบ02)
 • การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน /ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ขบ02)
 • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO / เงินงบประมาณ (ขบ02)
 • การเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก/เงินงบประมาณ (ขบ02)
 • การเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน /เงินงบประมาณ (ขบ02)
 • การเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน /เงินงบประมาณ (ขบ02)
 • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO / เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ขบ02)
 • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO / เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ขบ02)
 • การเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก/เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ขบ02)
 • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผ้ขายไม่ผ่าน PO / เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)
 • การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่ บุคคลภายนอก / เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)
 • การเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน/ เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)
 • การบันทึกรายการขอเบิกเงินทดรองราชการ (ขบ03)
 • การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)
 • การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม02)
 • การบันทึกรายการขอจ่ายชําระเงิน (ขจ05)

3 . รายงานระบบเบิกจ่าย

4 . การเบิกเกินส่งคืน ผ่าน GFMIS Web Online

 • การเบิกเกินส่งคืน – เงินงบประมาณ
 • การส่งคืนฝากคลัง (การเบิกเกินส่งคืน – เงินนอกงบประมาณ)

ปิดเมนู