โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live เรื่อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่ออนไลน์ Facebook Live เรื่อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
ปิดเมนู