แจ้งกำหนดการอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) สำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 4

Share on facebook
Share on twitter

กรมบัญชีกลางขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมในระบบ New GFMIS Thai หลักสูตร “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) สำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 4” ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. แบบ Online มีรายละเอียด ดังนี้

  • กำหนดการฝึกอบรม
  • รายชื่อหน่วยงาน
  • คำแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
  • คุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรมออนไลน์
ปิดเมนู