โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่าย (ภาค-เขต)

Share on facebook
Share on twitter

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่าย (ภาค-เขต) ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ YIP IN TSOI TRANING CENTER บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ผู้เข้ารับอบรมเป็นบุคลากรจาก กองทัพบก กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้ารับการอบรมทั้งแบบ Classroom และ Online รวมทั้งสิ้น 420 คน

ปิดเมนู