ประกาศเกี่ยวกับการเริ่ม Roll Out ระบบ New GFMIS Thai

Share on facebook
Share on twitter

จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (Project Management Team : PMT) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีมติให้ แบ่งการ Roll Out เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 จำนวน  25 หน่วยงาน 408 หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

กลุ่ม 2 จำนวน 571 หน่วยงาน 7,782 หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ปิดเมนู