โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 16

Share on facebook
Share on twitter

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 16 ในระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564 ณ YIP IN TSOI TRANING CENTER บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ผู้เข้ารับอบรมเป็นบุคลากรจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้ารับการอบรมทั้งแบบ Classroom และ Online รวมทั้งสิ้น 650 คน

ปิดเมนู