โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 15

Share on facebook
Share on twitter

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 15 ในระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 ณ YIP IN TSOI TRANING CENTER บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ผู้เข้ารับอบรมเป็นบุคลากรจาก กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เข้ารับการอบรมทั้งแบบ Classroom และ Online รวมทั้งสิ้น 600 คน

ปิดเมนู