โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 14

Share on facebook
Share on twitter

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 14 ในระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ณ YIP IN TSOI TRANING CENTER บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคคลากรจาก กรมธนารักษ์ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ กรมการปกครอง เข้ารับการอบรมทั้งแบบ Classroom และ Online รวมทั้งสิ้น 550 คน

ปิดเมนู