โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ให้กับหน่วยงาน รุ่นที่ 9

Share on facebook
Share on twitter

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ให้กับหน่วยงาน รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564 เป็นการอบรมแบบ Online ทั้งหมด รวมทั้งสิ้นจำนวน 500 คน ประกอบด้วยบุคลากรจากกรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมท่าอากาศยาน กรมศิลปากร และ กรมคุมประพฤติ

ปิดเมนู