โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ให้กับหน่วยงาน รุ่นที่ 8

Share on facebook
Share on twitter

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ให้กับหน่วยงาน รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 4 – 8 มกราคม 2564 เป็นการอบรมแบบ Online ทั้งหมด รวมทั้งสิ้นจำนวน 400 คน ประกอบด้วยบุคลากรจากกรมป่าไม้ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ปิดเมนู