โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) สำหรับหน่วยงานกลาง

Share on facebook
Share on twitter

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) สำหรับหน่วยงานกลาง วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ YIP IN TSOI TRANING CENTER บริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดยมี หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักเศรษฐกิจการคลัง สำนักบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณของรัฐสภา และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีผู้เข้าอบรม รวมทั้งสิ้น 100 คน

ปิดเมนู