แจ้งกำหนดการอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) สำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 1

Share on facebook
Share on twitter

กรมบัญชีกลางขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมในระบบ New GFMIS Thai หลักสูตร “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) สำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 1” ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Training Center 1 – 3 บริษัท ยิบอินซอย จำกัด มีรายละเอียด ดังนี้ (คลิกที่หัวข้อเพื่อทำการดาวน์โหลดเอกสาร)

ปิดเมนู