โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ให้กับหน่วยงาน รุ่นที่ 5

Share on facebook
Share on twitter

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ให้กับหน่วยงาน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ YIP IN TSOI TRANING CENTER บริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดยมีส่วนราชการจาก กรมประมง และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ารับการอบรมทั้งแบบ Class Room และ Online รวมทั้งสิ้น 300 คน

ปิดเมนู