โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ให้กับหน่วยงานกลุ่มที่ 1 รุ่น 3

Share on facebook
Share on twitter

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ให้กับหน่วยงานกลุ่มที่ 1 รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ YIP IN TSOI TRANING CENTER บริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดยมีส่วนราชการจากกรมบัญชีกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย เข้ารับการอบรมทั้งแบบ Class Room และ Online รวมทั้งสิ้น 350 คน

ปิดเมนู