โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ให้กับหน่วยงานกลุ่มที่ 1 รุ่น 1

Share on facebook
Share on twitter

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ให้กับหน่วยงานกลุ่มที่ 1 รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 ณ YIP IN TSOI TRANING CENTER บริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดยมีส่วนราชการจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สถาบันพระบรมราชชนก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้ารับการอบรมทั้งแบบ Class Room และ Online รวมทั้งสิ้น 350 คน

ปิดเมนู