แจ้งกำหนดการอบรมหน่วยงานกลุ่ม 1 รุ่นที่ 2

Share on facebook
Share on twitter

ด้วยกรมบัญชีกลางจะดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สําหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 รวม 5 วัน ระหว่าง เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ ห้อง Training Center 1 – 3 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด กรุงเทพมหานคร ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai รวมทั้งสิ้น 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม การฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai อีกด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ของท่าน จึงขอความร่วมมือในการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai หน่วยเบิกจ่ายละ 1 ท่าน รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่ายภายใต้หน่วยงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เข้าร่วมการอบรม โดยขอให้ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนผ่าน url :https://forms.gle/JWCjyjmFfemMjV6 หรือ Scan QR Code รวมทั้งให้แนบแบบมอบหมายให้เข้ารับการอบรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 กรณี ผู้เข้ารับการอบรมประสงค์อบรมออนไลน์ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรมออนไลน์ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติ ที่กําหนดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า-บ่าย และอาหารกลางวันให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บเงินใด ๆ จากผู้เข้ารับการอบรม 

สําหรับผู้ประสงค์จะจองที่พักสามารถแจ้งความประสงค์กับทางโรงแรมได้โดยตรง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้ารับการอบรม ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

2. แจ้งผู้เข้าร่วมการอบรมรายชื่อตามข้อ 1 ให้ไปลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมอบรมระหว่างเวลา 08.00 – 08.45 น. ณ ห้อง Training Center 1 – 3 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด แผนที่สถานที่การจัดอบรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2248 6660 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gfmisiacgd.go.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือเชิญประชุม New GFMIS Thai กลุ่ม2

1. กําหนดการฝึกอบรม

2. รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่ายภายใต้หน่วยงาน

3. คําแนะนําวิธีการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม

4. คุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรมออนไลน์

5. แบบฟอร์มการจองห้องพัก

6. แผนที่สถานที่การจัดอบรม

ปิดเมนู