การประชุมเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (ระบบ New GFMIS Thai) ของหน่วยงานกลุ่ม 1

Share on facebook
Share on twitter

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (ระบบ New GFMIS Thai) ของหน่วยงานกลุ่ม 1 โดยมีคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ร่วมในพิธีเปิด และนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย   ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงาน กลุ่ม 1 จำนวน 62 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 3 หน่วยงาน สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 7 หน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 16 หน่วยงาน สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 7 หน่วยงาน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 15 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 4 หน่วยงาน และทุนหมุนเวียน จำนวน 9 หน่วยงานซึ่งจะมีการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ในวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อให้หน่วยงานได้มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเงิน และด้านบัญชี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 15 ตุลาคม 2563

ปิดเมนู