เชิญประชุมเตรียมความพร้อม New GFMIS Thai กลุ่ม1

Share on facebook
Share on twitter

กรมบัญชีกลางได้แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 2 โดยมีการกําหนดแผนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มนําร่อง มีกําหนดการขึ้นระบบในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 (2) กลุ่ม 1 มีกําหนดการขึ้นระบบในวันที่ 4 มกราคม 2564 (3) กลุ่ม 2 มีกําหนดการ ขึ้นระบบในวันที่ 1 เมษายน 2564 และ (4) กลุ่ม 3 มีกําหนดการขึ้นระบบในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นั้น กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า ในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยหน่วยงานกลุ่ม 1 จะมีการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2563 จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเงิน ด้านการบัญชี หน่วยงานละ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อ เตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงานกลุ่ม 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กําหนดการประชุม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 โดยขอให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมภายใน วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

หนังสือเชิญประชุมเตรียมความพร้อม New GFMIS Thai กลุ่ม1 (50724)

หนังสือเชิญประชุมเตรียมความพร้อม New GFMIS Thai กลุ่ม1 (50728)

รายชื่อหน่วยงานกลุ่มที่ 1

ปิดเมนู