การเปิดใช้งานระบบ New GFMIS Thai และ Command Center

Share on facebook
Share on twitter

กรมบัญชีกลางเปิดใช้งานระบบ New GFMIS Thai และ Command Center
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการเปิดใช้งานระบบ New GFMIS Thai และCommand Center โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี อีกทั้ง ได้มีการมอบ New GFMIS Token Key ให้กับผู้แทนจากหน่วยงานนำร่อง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ปิดเมนู