การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

Share on facebook
Share on twitter

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 และหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานระดับกรม (กองคลัง) ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ YIP IN TSOI TRANING CENTER บริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานนำร่อง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งทีมสนับสนุน (MOF Team) เข้าร่วมการฝึกอบรม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขตและเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมในครั้งนี้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Training) ด้วย

ปิดเมนู