ประกาศแจ้งปรับแผนการขึ้น ระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 25 พ.ค.

Share on facebook
Share on twitter

เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้หยุดการแพร่ระบาดเชื้อ โดยให้งดกิจกรรมทุกประเภท อาทิ การแข่งขันกีฬา งานบันเทิง งานอบรมสัมมนา การแสดงสินค้า และให้สถานบันเทิงเปิดให้บริการไม่เกิน 20.00 น. และให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จัดที่นั่งหรือที่ยืนห่างกันไม่ต่ำกว่า 1 เมตร รวมทั้งให้หยุดการเดินทางหรือลดการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพฯ เพื่อให้ลดความแออัดของระบบขนส่งมวลชน รวมถึงพิจารณาการทำงานที่บ้าน (Work at Home) ด้วยนั้น จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถดำเนการจัดอบรมได้ตามแผนที่กำหนด จึงมีการเปลี่ยนแปลงแผนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

(1) กลุ่มนำร่อง มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

(2) กลุ่ม 1 มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ 4 มกราคม 2564 

(3) กลุ่มที่ 2 มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ 1 เมษายน 256

(4) กลุ่ม 3 มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะเริ่มทำการ Roll Out ในระยะที่เท่าไหร่และกลุ่มไหนโดยมีรายละเอียดตามแนบ

หนังสือแจ้งปรับแผนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ดาวน์โหลด
รายชื่อหน่วยงานและกำหนดการขึ้นระบบ New GFMIS Thai (ณ วันที่ 25 พ.ค. 2563) ดาวน์โหลด
ปิดเมนู