ประกาศเกี่ยวกับการเริ่ม Roll Out ระบบ New GFMIS Thai

Share on facebook
Share on twitter

จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (Project Management Team : PMT) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 มีมติให้ แบ่งการ Roll Out เป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนำร่อง: 5 หน่วยงาน
ระยะที่ 2 สิงหาคม 2563 กลุ่มที่ 1: 59 หน่วยงาน
ระยะที่ 3 ธันวาคม 2563 กลุ่มที่ 2: 244 หน่วยงาน
ระยะที่ 4 มีนาคม 2564 กลุ่มที่ 3: 289 หน่วยงาน

ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะเริ่มทำการ Roll Out ในระยะที่เท่าไหร่และกลุ่มไหนโดยมีรายละเอียดตามแนบ

รายชื่อหน่วยงานและกำหนดการขึ้นระบบ New GFMIS Thai (ณ วันที่ 24 ก.พ. 2563) ดาวน์โหลด
ปิดเมนู