การประชุมชี้แจงหน่วยงานนำร่องตามแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 1/2562

Share on facebook
Share on twitter

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงหน่วยงานนำร่องตามแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางอัญชลี ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี พร้อมผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานนำร่อง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานนำร่อง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปิดเมนู