แผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังร่วมกับกรมบัญชีกลาง ได้มีการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยมีการกำหนดแผนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้การขึ้นระบบ New GFMIS Thai ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานตอบแบบสำรวจ ภายในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามแนบ

รายชื่อหน่วยงานและกำหนดการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ดาว์นโหลด
คู่มือการตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาว์นโหลด
แบบสำรวจช่องทางการเข้าใช้งานระบบ GFMIS ปัจจุบัน Google Form
แบบสำรวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบ GFMIS ปัจจุบัน Google Form
ปิดเมนู