โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Share on facebook
Share on twitter

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายกุลเศขร์ ลิมปิยากร ผู้อำนวยการกองระบบการคลังภาครัฐ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดจำนวน 750 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนสิ้นปี งบประมาณได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด รวมทั้ง เข้าใจแนวทางของการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ต่อไป

ปิดเมนู