การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Steering Committee)

Share on facebook
Share on twitter

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Steering Committee) ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) การบริหารความเปลี่ยนแปลง และแผนการขึ้นระบบ (Roll out) ของระบบ New GFMIS Thai ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง

ปิดเมนู