โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด

Share on facebook
Share on twitter

โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธิ์ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และชี้แจงแนวทางของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ให้การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ดำเนินไปด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ปิดเมนู