โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)ะบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางร่วมกับบมจ.ธนาคารกรุงไทย  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ (LOGO) สำหรับโครงการ New GFMIS Thai และนำไปใช้ในการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 2. เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการดำเนินงานให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ ผู้เกี่ยวข้อง นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
 2. ใช้โทนสีฟ้าอย่างน้อย 1 สี
 3. ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ต้องประกอบด้วยรูปนกวายุภักษ์ ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำกระทรวงการคลัง และมีข้อความ  “New GFMIS Thai”
 4. ต้องแสดงถึงความเป็นไทย มีความทันสมัย สะท้อนภารกิจ มีเอกลักษณ์ เป็นสื่อกลางที่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้เข้าใจและจดจำง่าย
 5. มีความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบภาพนิ่ง
 6. ส่งผลงานเป็นไฟล์ Photoshop (300 dpi ขึ้นไป) หรือ Illustrator ขนาด 1หน้า A4 โดยเมื่อย่อลงเหลือขนาด 2 x 2 ซม.แล้ว ต้องสามารถมองเห็นตัวหนังสือในโลโก้ได้ชัดเจน
 7. ลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการประกวดเป็นของกระทรวงการคลัง
 8. ผลงานที่เข้าประกวดต้องไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 9. ต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น   

**โครงการสงวนสิทธิ์ในการนำตราสัญลักษณ์ (LOGO) ที่ชนะการประกวดมาใช้งาน**

เกณฑ์การตัดสินรางวัล

 1. สามารถสื่อความหมายถึงโครงการ New GFMIS Thai 35 คะแนน
 2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 35 คะแนน
 3. ความสวยงาม 30 คะแนน

รวม 100 คะแนน

ส่งผลงานพร้อมแนบใบสมัครมาทาง E–mail : newgfmisthai@cgd.go.th

ระบุหัวข้อ: ประกวดโลโก้ New GFMIS Thai

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 26  กรกฎาคม 2562

ประกาศผลการตัดสิน 13 สิงหาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย   จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

Scan เพื่อ Download ใบสมัคร หรือคลิก link: https://qrgo.page.link/RFub5

ปิดเมนู