แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลองประจำปีของหน่วยเบิกจ่าย

Share on facebook
Share on twitter

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.2/ว34 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 กำหนดให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 จึงมีผลทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานมีการปฏิบัติงานทั้งในระบบ New GFMIS Thai และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำปีของหน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_ PMT_YEAR) สำหรับหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย สามารถเรียกรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประกอบด้วย ข้อมูลงวด 1 – 6 จากระบบ GFMIS และข้อมูลงวด 7 – 16 จากระบบ New GFMIS Thai

 

 
ปิดเมนู