แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลองประจำปีของรหัสหน่วยงาน (NGL_TB_CC_YEAR)

Share on facebook
Share on twitter

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.2/ว34 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2565 กําหนดให้ หน่วยงานผู้เบิกดําเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนําเงินส่งคลังในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ต้ังแต่วันท่ี 4 เมษายน 2565 จึงมีผลทําให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานมีการปฏิบัติงานทั้งในระบบ New GFMIS Thai และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

เพ่ือเป็นอํานวยความสะดวกให้กับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทํารายงานงบทดลอง ประจําปีของรหัสหน่วยงาน (NGL_TB_CC_YEAR) สําหรับหน่วยงานระดับหน่วยงาน สามารถเรียกรายงาน งบทดลองประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีประกอบด้วย ขอ้ มูลงวด 1-6 จากระบบ GFMIS และขอ้ มูลงวด 7- 16 จากระบบ New GFMIS Thai 

 

 
ปิดเมนู